Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató és szabályzat

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint a TopoLynx Kft. (mint „Adatkezelő”) az alábbi tájékoztatást adja.
Jelen adatvédelmi ás adatkezelési szabályzat a következő honlapok, domainek által gyűjtött és kezelt adatokra vonatkozik: www.topolynx.hu , www.topolynx.com , www.topoxpress.com, www.topoxpress.hu, http://license.topolynx.hu/.
A fenti honlapok böngészésének, megfelelő használatának, egyes szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok, személyazonosító adatok és személyazonosításra nem alkalmas adatok kezelésére vonatkozó, jelen „Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató és szabályzat”-ban foglaltakat a Felhasználó (a továbbiakban. „Érintett”) elfogadja.
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.topolynx.hu/GDPR.html

I. A SZOLGÁLTATÓ („ADATKEZELŐ”) ÉS ÜZEMELTETŐ ADATAI

Cégnév: TopoLynx Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: TopoLynx Kft.
E-mail cím: info@topolynx.hu
Weboldalak: http://www.topolynx.hu, http://www.topolynx.com, http://www.topoxpress.com, http://www.topoxpress.hu, http://license.topolynx.hu/. (a továbbiakban: „Weboldalak”)
Cég székhelye: 9730 Kőszeg, Bertalan Erzsébet u.10.2
Cég adószáma: 2579148-2-18

II. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETT WEBOLDALAK TÁRHELY SZOLGÁLTATÓI

Név, cím, adószám: Rackhost Zrt. ( 6722 Szeged, Tisza L. körút 41., Adószáma: 25333572-2-06)
Név, cím: DreamHost (PMB #257, 417 Associated Road, Brea, CA 92821 USA)

III. FOGALMAK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintett-tel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

IV. FŐBB ADATKEZELÉSI ESETEK.


Ezen esetekben kezelt adatok / érintettek köre, adatgyűjtés módja, az adatkezelés célja, időtartama, lehetséges adatkezelők személye, jogszabályi háttere, jogalapja

1. A KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP KITÖLTÉSEKOR MEGISMERT ÉS KEZELT ADATOK

A kezelt adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, email- cím, telefonszám
Az érintettek köre: Az űrlapot kitöltő és elküldő valamennyi Érintett
Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez
Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, árajánlat küldés, megrendelés kezelése
Az adatkezelés időtartama: Az Érintett törlési kérelmének benyújtásáig
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő support és marketing munkatársai kezelhetik.
Az adatkezelés jogalapja:
- a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
- Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése

2. SZÁMLÁZÁSKOR MEGISMERT ÉS KEZELT ADATOK

A kezelt adatok köre: Név/cégnév, lakcím/székhely, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám, adószám
Az érintettek köre: Termék / szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos valamennyi Érintett
Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez
Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük
Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Amennyiben Érintett a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő irodavezető, pénzügyi ügyintéző munkatársai kezelhetik
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Érintett hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése

3. HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁSKOR, DM TEVÉKENYSÉG ÁLTAL MEGISMERT ÉS KEZELT ADATOK

A kezelt adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, email- cím, telefonszám
Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi Érintett
Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez
Az adatkezelés célja: Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, SMS) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
Az adatkezelés időtartama: A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kereskedelmi, support és marketing munkatársai kezelhetik
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul: hírlevél küldésének feltétele a Felhasználó személyes adatainak megadása. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy Adatkezelő nem tud a Felhasználónak hírlevelet küldeni.
Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatot töröl nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. EGYÉB MEGISMERT ÉS KEZELT ADATOK

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

V. A FELHASZNÁLÓK JOGAI AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATAIKKAL KAPCSOLATOSAN

Az adatkezelés időtartama alatt az érintetteket megillető jogok:
A tájékoztatáshoz való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Érintettet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az adatok helyesbítéséhez való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Az adatok törléséhez való jog: Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
Az adatok zárolásához való jog: Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A tiltakozás joga: Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 20 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

VI. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az Érintettnek, a Weboldalakon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.
Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az Érintett adatkezelési nyilatkozatának visszavonásáig, de az adatközléstől számított legfeljebb 10 évig tárolja.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

VII. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook / Google+ / Twitter/ Pinterest / YouTube / Instagram / LinkedIn stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi Érintett, aki regisztrált a Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / YouTube / Instagram / LinkedIn stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

VIII. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozójánál találhatók meg.
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

X. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

XI. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK COOKIE KEZELÉSE TOPOLYNX KFT. HONLAPJAIN

Egyes szolgáltató partnerek a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.
A TopoLynx Kft. honlapjainak felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t. A felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében – amennyiben a honlapon elhelyezett nyilatkozat segítségével ehhez a látogató kifejezetten hozzájárul – az alábbi szolgáltatók kezelnek cookie-t: Google AdWords.

A Google AdWords partnerszolgáltató ún. remarketing segítségével személyre szabott hirdetéseikkel elérhetik a TopoLynx Kft.-től független más weboldalon is azokat a személyeket, akik korábban felkeresték az emailmarketing.hu honlapot.
A Google Analytics és a Google AdWords adatkezeléséről a google.com/adwords címen kérhető bővebb tájékoztatás.
A "Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja" című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban (http://www.google.com/settings/ads) is.

XII. JOGI HÁTTÉR

(1) 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
(2) 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban,
1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.
(3) 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
(4) 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről XVII. fejezete.
(5) 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról.
(6) 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.
(7) 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
(8) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. (Infotv.)
(9) 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról.
(10) 2015. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról.
(11) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

XIII. AZ ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót és szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosíthassa. Jelen Adatkezelési tájékoztató és szabályzat legfrissebb verzióját mindig a www.topolynx.hu weboldalon lehet elérni. A Weboldalak használatával az érintettek az esetlegesen megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. A Weboldalak használatával egy időben elismerik, hogy a fenti linken jelen „Adatkezelési tájékoztató és szabályzat” aktuális állapotát, változásait megismerték, és azokat elfogadják.
Az Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató és szabályzat egyoldalú módosítása: Adatkezelő jogosult jelen Adatvédelmi tájékoztató és szabályzatot a hatályos jogszabályok maximális betartása mellett előzetes tájékoztatás nélkül, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően válnak hatályossá.